Privacyverklaring
Privacyverklaring Bridgeclub Sans Fumée

De Bridgeclub Sans Fumée respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:
Bridge punt De clubavond, het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden.
Bridge punt de Uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en uitslag).
Bridge punt De Clubwebsite, te vinden op de website www.Pecona.nl.
Bridge punt Alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van ons, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;
Bridge punt De organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen.
Bridge punt Onze financiële administratie (contributies etc.)
Bridge punt Het Bridge-it©-Rekenprogramma. Dit Rekenprogramma wordt op basis van een licentieovereenkomst met de leverancier gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag. Uw persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden, en beperkt tot voor zover als zij daartoe gerechtigd zijn.


Sans Fumée verwerkt persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren en te beoefenen.

De ledenlijst is een basis voor het leggen van deze contacten, vooral ten behoeve van overleg over vervanging bij verhindering. Voor het digitaal publiceren van uw gegevens hebben wij uw toestemming gevraagd en gekregen.

Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Het rekenprogramma Bridge-it draait zelfstandig op de beveiligde clubcomputer. Er komt geen gegevens overdracht via de cloud tot stand.

Uw rechten
U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben,. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons kan zo'n bezwaar of verzoek worden afgewezen. In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze clubsecretaris; Jos Stijvers 0228-518631 mail; josstijvers@quicknet.nl