Betaling van de Contributie
De contributie bedraagt 65.00 per persoon
U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag vr 1 oktober 2023 over te maken op rekening
NL41 RBRB 09697.10.429 ten name van Sans Fume te Enkhuizen onder vermelding van
"contributie 2023 - 2024"
De penningmeester