Bridge logo

Alcatraz Coup

 
Een coup in het bridgespel wordt meestal omschreven als een zeer succesvolle manier van spelen of tegenspelen.
De "Alcatraz Coup" is, alhoewel zeer succesvol, geen manier van spelen die u zou willen navolgen.

Zoals de naam al aangeeft is het een methode die zeer zwaar gestraft wordt wanneer de tegenpartij ontdekt waarmee u bezig bet. De coup wordt hier dan ook niet beschreven zodat u hem zou kunnen toepassen, maar alleen om hem te herkennen zodat u direct de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte kunt stellen zodat degeen die deze coup toepast hopelijk van verdere deelname aan de wedstrijd kan worden uitgesloten.

  Dummy
A B T
A

 
   
 
Leider
H 4 2
2
 
In bovenstaande situatie moet de leider nog vier slagen maken om zijn contract te maken.
De leider kan naar zijn hand gaan om een hartensnit te nemen over west, of hij speelt de boer of tien van tafel om over de vrouw van oost te snijden. Aangezien de leider heeft over het zitsel, hebben beide manieren een succeskans van zo'n 50%.

Een onsportieve en vals spelende leider kan nu de Alcatraz Coup toepassen.
Deze leider speelt hartenboer van tafel en indien oost klein bijspeelt, speelt hij klaverentwee bij.
Hij verzaakt opzettelijk en wacht welke kaart west bijspeelt!
1. Indien west de hartenvrouw bijspeelt ontdekt de leider opeens dat hij verzaakt en corrigeert dat door de hartenheer bij te spelen en vervolgens over wests vrouw te snijden.
2. Indien west de hartenvrouw niet bijspeelt ontdekt de leider ook opeens dat hij verzaakt en corrigeert dat door de een kleine harten bij te spelen en slaat vervolgens aas en heer.


En.... op deze manier maakt de leider altijd de laatste vier slagen.

Overtredingen:
De leider heeft hier verschillende overtredingen begaan.
Ten eerste heeft de leider verzaakt, maar volgens de spelregels levert deze verzaking geen straf op en wordt geen enkele kaart van de leider of dummy een strafkaart.
Dus, volgt na het gebruik van de Alcatraz Coup geen enkele straf op!

Maar omdat de manier van spelen van de leider er alleen maar op gericht is om ongeoorloofde informatie te verkrijgen, is dit in strijd met de morele regels van het spel. De manier van spelen van de leider valt te zien als vals spelen en zijn er verschillende artikelen in de spelregels die deze manier van spelen verbieden en strafbaar maken.
Bijvoorbeeld onderstaande artikelen:


Art. 47E Wijziging van het spelen op basis van verkeerde informatie
 1. Wie voor de beurt heeft voorgespeeld (of een kaart gespeeld), neemt de gespeelde kaart zonder verdere rechtzetting terug als hij van een tegenstander de onjuiste informatie had gekregen dat het zijn beurt was om voor te spelen of te spelen (zie artikel 16C). In deze situatie mag de voorgespeelde of gespeelde kaart niet door de LT worden geaccepteerd en artikel artikel 63A1 is niet van toepassing.
 2. a.  Een speler mag de kaart die hij gespeeld heeft als gevolg van een verkeerde uitleg van een bied- of speelwijze en voordat die verbeterd werd, zonder verdere rechtzetting terugnemen maar alleen als er in die slag geen volgende kaart is gespeeld (zie artikel 16C). Een uitkomst mag niet meer teruggenomen worden nadat de blinde een kaart met de beeldzijde naar boven op tafel heeft gelegd.
  b.  Wanneer het te laat is voor herstel volgens (a), kan de wedstrijdleider een arbitrale score toekennen.
 
Art. 12A  Het recht om een arbitrale score toe te kennen
Op verzoek van een speler binnen de periode bepaald in artikel 92B of op eigen initiatief mag de wedstrijdleider een arbitrale score toekennen, als deze spelregels hem daartoe het recht geven ( voor viertallenwedstrijden zie artikel 86B). Dit houdt in:
 1. De wedstrijdleider mag een arbitrale score toekennen in het voordeel van een niet-overtredende deelnemer als naar zijn oordeel deze spelregels niet in een rechtzetting voorzien voor het type overtreding dat begaan werd.
 2. De wedstrijdleider kent een kunstmatige arbitrale score toe als er geen mogelijkheid is tot herstel waardoor het bord nog normaal gespeeld kan worden (zie artikel 12C2).
 3. De wedstrijdleider mag een arbitrale score toekennen als er een onjuiste rechtzetting van een onregelmatigheid heeft plaats gehad.
 
Art. 73D2  VariŽren van tempo of handelwijze:
Een speler mag niet proberen een tegenstander te misleiden door een vraag, opmerking of gebaar; door haast of aarzeling bij het bieden of spelen (zoals het aarzelen met een singleton); door de manier van bieden of spelen; of door enige andere opzettelijke afwijking van de correcte manier van handelen (zie ook artikel 73E2).
 
Art. 73E2  Misleiding:
Als de wedstrijdleider van oordeel is dat een niet in overtreding zijnde speler een onjuiste gevolgtrekking heeft gemaakt uit een vraag, opmerking of gebaar of iets dergelijks van een tegenstander die hiervoor geen duidelijke bridgetechnische reden had en die ten tijde van zijn handeling kon weten dat hij hiervan voordeel zou kunnen hebben, moet de wedstrijdleider een arbitrale score toekennen.
 
Art. 91 Bestraffen of schorsen
 A. Bevoegdheid van de wedstrijdleider:
Bij het uitoefenen van zijn taak om orde en discipline te handhaven is de wedstrijdleider bevoegd disciplinaire straffen, uitgedrukt in punten, op te leggen of een speler of deelnemer voor de duur van de zitting of een gedeelte daarvan te schorsen. De beslissing van de wedstrijdleider in dit geval is definitief.
 B. Recht van uitsluiting:
De wedstrijdleider is bevoegd een speler of deelnemer om enigerlei reden uit te sluiten, waarbij hij goedkeuring behoeft van de toernooiorganisator.


GEBRUIK DEZE COUP ALS U BLIEFT NOOIT!!